The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc

Japanese
MENU

Board of directors

Chairman Shingo Murakami
Cochairmen Kaoru Ogawa, Kenichi Nibu
Directors Katsumi Doi, Shigeharu Fujieda, Osamu Fujioka, Kazumasa Fukuyo, Shinichi Haruna, Masamitsu Hyodo, Hidenori Inohara, Seiji Kakehata, Yukio Katori, Hiromi Kojima, Takashi Nakagawa, Taeko Okuno, Koichi Omori, Masafumi Sakagami, Akihiro Shiotani, Tomokazu Yoshizaki
Auditors Naoyuki Kohno, Kuninori Myokai, Sugata Takahashi
Secretaries Tetsuo Ikezono, Yutaka Yamamoto