The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc

Japanese
MENU

Board of directors

Chairman Hiroshi Moriyama
Cochairmen Haruo Takahashi, Kaoru Ogawa
Directors Shigeharu Fujieda, Osamu Fujioka, Akira Hara, Shinichi Haruna, Yukiko Iino, Hidenori Inohara, Hideyuki Kawauchi, Izumi Koizuka, Yuichi Kurono, Takashi Nakagawa, Kazunori Nishizaki, Taeko Okuno, Koichi Omori, Masafumi Sakagami, Sugata Takahashi, Tatsuya Yamasoba
Auditors Hideyo Asai, Akio Imai, Mitsuru Furukawa
Secretaries Yukio Katori, Yutaka Yamamoto