The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc

Japanese
MENU

Practical Guidelines

Title Authors
Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of acute otitis media (AOM) in children in Japan Subcommittee of Clinical Practice Guideline for Diagnosis and Management of Acute Otitis Media in Children (Japan Otological Society, Japan Society for Pediatric Otorhinolaryngology, Japan Society for Infectious Diseases in Otolaryngology)
Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of acute otitis media (AOM) in children in Japan - 2013 update Ken Kitamura, Yukiko Iino, Yosuke Kamide, Fumiyo Kudo, Takeo Nakayama, Kenji Suzuki, Hidenobu Taiji, Haruo Takahashi, Noboru Yamanaka, Yoshifumi Uno
Examination, diagnosis and classification for Japanese allergic rhinitis: Japanese guideline Shigeharu Fujieda, Yuichi Kurono, Kimihiro Okubo, Keiichi Ichimura, Tadao Enomoto, Hideyuki Kawauchi, Keisuke Masuyama, Minoru Goto, Harumi Suzaki, Yoshitaka Okamoto, Hiroshi Takenaka
Guiding principles of subcutaneous immunotherapy for allergic rhinitis in Japan Yoshitaka Okamoto, Nobuo Ohta, Mitsuhiro Okano, Atsushi Kamijo, Minoru Gotoh, Motohiko Suzuki, Sachio Takeno, Tetsuya Terada, Toyoyuki Hanazawa, Shigetoshi Horiguchi, Kohei Honda, Shoji Matsune, Takechiyo Yamada, Atsushi Yuta, Takeo Nakayama, Shigeharu Fujieda
Practical guideline for management of acute rhinosinusitis in Japan Noboru Yamanaka, Yukiko Iino, Yoshifumi Uno, Fumiyo Kudo, Yuichi Kurono, Harumi Suzaki, Shinichi Haruna, Muneki Hotomi, Shigetoshi Horiguchi, Yuichi Mashima, Shigenori Matsubara, Takeo Nakayama, Katsuhiro Hirakawa, Yoshitaka Okamoto on behalf of Drafting Committee for Acute Rhinosinusitis Management Guideline, the Japanese Rhinologic Society
Guidelines for the evaluation of hearing aid fitting (2010) Kazuoki Kodera, Hiroshi Hosoi, Makito Okamoto, Toshiki Manabe, Yukihiko Kanda, Kimio Shiraishi, Tomoko Sugiuchi, Keiko Suzuki, Hikaru Tauchi, Tadashi Nishimura, Toshimasa Matsuhira, Kotaro Ishikawa
Classification, diagnostic criteria and management of benign paroxysmal positional vertigo Takao Imai, Noriaki Takeda, Tetsuo Ikezono, Kohichiro Shigeno, Masatsugu Asai, Yukio Watanabe, Mamoru Suzuki on behalf of Committee for Standards in Diagnosis of Japan Society for Equilibrium Research
Staging and classification criteria for middle ear cholesteatoma proposed by the Japan Otological Society Tetsuya Tono, Masafumi Sakagami Hiromi Kojima, Yutaka Yamamoto, Keiji Matsuda, Manabu Komori, Naohito Hato, Yuka Morita, Sho Hashimoto
Guiding principles of sublingual immunotherapy for allergic rhinitis in Japanese patients Keisuke Masuyama, Minoru Goto, Sachio Takeno, Nobuo Ohta, Mitsuhiro Okano, Atsushi Kamijo, Motohiko Suzuki, Tetsuya Terada, Daiju Sakurai, Shigetoshi Horiguchi, Kohei Honda, Shoji Matsune, Takechiyo Yamada, Masafumi Sakashita, Atsushi Yuta, Takashi Fuchiwaki, Ikuyo Miyanohara, Takeo Nakayama, Yoshitaka Okamoto, Shigeharu Fujieda
Japanese clinical practice guideline for head and neck cancer Ken-ichi Nibu, Ryuichi Hayashi, Takahiro Asakage, Hiroya Ojiri , Yoshihiro Kimata, Takeshi Kodaira, Toshitaka Nagao, Torahiko Nakashima, Takashi Fujii, Hirofumi Fujii , Akihiro Homma, Kazuto Matsuura, Nobuya Monden, Takeshi Beppu, Nobuhiro Hanai, Tadaaki Kirita, Yuzuru Kamei, Naoki Otsuki, Naomi Kiyota, Sadamoto Zenda, Ken Omura, Koichi Omori, Tetsuo Akimoto, Kazuyoshi Kawabata, Seiji Kishimoto, Hiroya Kitano, Iwai Tohnai, Takashi Nakatsuka
Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of otitis media with effusion (OME) in children in Japan, 2015 Makoto Ito, Haruo Takahashi, Yukiko Iino, Hiromi Kojima, Sho Hashimoto, Yosuke Kamide, Fumiyo Kudo, Hitome Kobayashi, Haruo Kuroki, Atsuko Nakano, Hiroshi Hidaka, Goro Takahashi, Haruo Yoshida, Takeo Nakayama