Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 106, Number 8
August, 2003

Original article

Clinical Evaluation of Congenital Cholesteatoma of the Middle Ear

..797

Masahiro Kikuchi, Etsuo Yamamoto, Shogo Shinohara, Yousaku Shiomi,
Keizo Fujiwara, Yoshiko Shiomi, Futoshi Watanabe and Makito Tanabe
Injection Laryngoplasty According to the Pathologic Condition

..808

Kiminori Sato, Hirohito Umeno and Tadashi Nakashima
Therapeutic Results of Respiratory Disturbance during Sleep in Children

..815

Masayoshi Kobayashi, Hiroshi Sakaida, Atsushi Yuta, Kazuhiko Takeuchi,
Takeshi Shimizu and Yuichi Majima
The Kinetics of CD80 and CD86 Expression on Antigen-presenting Cells
in Cedar Pollinosis Subjects

..823

Kunitaka Shirasaka and Hiroshi Morikawa
Prophylactic Neck Dissection for Submandibular Gland Cancer

..831

Takeshi Beppu, Shin-etsu Kamata, Kazuyoshi Kawabata, Tomohiko Nigauri,
Hiroki Mitani, Seiichi Yoshimoto, Hiroyuki Yonekawa, Kohki Miura,
Hirofumi Fukushima, Tohru Sasaki, Takahide Hamano, Yuichirou Tada
and Katsufumi Hoki