Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 108, Number 8
August, 2005

Original article

Combination Therapy for Severe Apnea Syndrome

...787

Atsushi Kikuchi, Kikuo Sakamoto, Kiminori Sato, Tadashi Nakashima,
Tsurumi Hashimoto, Hirotaka Hara, Mitsuyoshi Nagura
Usefulness and Limitations in Ultrasonography for Diagnosing Neck Lymph
Node Metastases in Patients with Hypopharyngeal Squamous Cell Carcinoma;
Comparison with Pathological Findings Following Neck Dissection

...794

Takeshi Beppu, Tohru Sasaki, Kazuyoshi Kawabata, Seiichi Yoshimoto,
Hirofumi Fukushima, Yasuhiro Ebihara, Hiroki Mitani, Hiroyuki Yonekawa,
Kohki Miura, Yuichiro Tada, Shinetsu Kamata
A Comparative Study between Real Time Monitor KH-3000 and Conventional
Durham Sampler Measuring Airbone Pollen

...801

Shigetoshi Yoda, Tadao Enomoto, Akira Shibano, Hiroki Ikeda,
Shinji Yajin, Yoshihiro Dake, Tamotsu Harada
Inflammatory Pseudotumor Arising in the Ethmoid Sinus: A Case Report

...806

Tsutomu Sakurai, Hideo Kamada, Yoshihito Yasuoka, Nobuhiko Furuya
Toxic Shock-like Syndrome Presenting as Phlegmon of the Neck: A Case Report

...810

Akihiro Kawata, Noriyuki Sakihama, Yasuo Osato, Ryouta Oku,
Fujinobu Tanaka, Haruo Takahashi