Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 108 , Number 11
November, 2005

Original article

Endoscopic Endonasal Sinus Surgery Using a Navigation System for
Pituitary Adenoma

...1077

Akinori Kashio, Mitsuya Suzuki, Hidetoshi Watanabe
Investigation for Cervical Lymph Node Metastasis in Unknown Primay Sites

...1083

Kei Ijichi, Yasuhisa Hasegawa, Tetsuya Ogawa, Akihiro Terada,
Ikuo Hyodo, Hiroko Yamada, Shingo Murakami
Effect of the External Nasal Dilator Breathe Right_and Nasal Cycle Influence

...1091

Hiroyoshi Yoshinami, Hideki Takegoshi, Shigeru Kikuchi, Toshitaka Iinuma
Image-guided Endoscopic Sinus Surgery: a Comparison of Two
Navigation System

...1101

Satoshi Seno, Mikio Suzuki, Hironori Sakurai, Tsuyoshi Kitanishi,
Daisuke Nakajima, Satoshi Sonoda, Shigehiro Owaki, Jun Fukui,
Jin Hoshi, Masakazu Hanamitsu, Takeshi Shimizu
Comparison of Audiological Performance between Bone-Anchored
and Conventional Hearing Aids

...1110

Satoshi Iwasaki, Yasuyuki Hashimoto, Mituyoshi Nagura, Satoru Takebayashi,
Kunihiro Mizuta, Hiroyuki Mineta