Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 112 , Number 10
October, 2009

Original article

Emergency Care of Vertigo Patients: Suggestions for Efficient Management

...697

Yasunao Kogashiwa, Yasuhiko Takei, Takeaki Matsuda, Takehiro Karaho,
Masahiro Morita, Naoyuki Kohno
Management of Emergency vs. Otorhinolaryngology Department
Tracheobronchial Foreign-Body Aspiration

...705

Risako Kakuta, Masaru Tateda, Jun Hasegawa, Shun Sagai,
Katsunori Katagiri, Eiichi Ishida, Atsushi Koyama, Ayako Nakanome,
Toshimitsu Kobayashi
A Case of Laryngeal Adenosquamous Carcinoma

...712

Shuji Koike, Takashi Nasu, Akihiro Ishida, Daisuke Noda,
Kenichi Ishii, Masaru Aoyagi