Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 113 , Number 5
May, 2010

Original article

Cystic Parotid Gland Lesion Evaluation

...441

Masahiro Kikuchi, Shogo Shinohara, Keizo Fujiwara, Shin-ya Hori,
Yosuke Tona, Hiroshi Yamazaki, Risa Kurihara, Yuji Kanazawa,
Yasushi Naito

Blowout Fracture Repositioning by Fenestration

...450

Takuto Yoshida, Kiyoshi Yanagi, Yoko Okino, Toru Imai,
Hiroshi Moriyama

Clinical Outcome of Partial Glossectomy or Brachytherapy
in Early-stage Tongue Cancer

...456

Torahiko Nakashima, Katsumasa Nakamura, Hideki Shiratsuchi,
Ryuji Yasumatsu, Satoshi Toh, Yoshiyuki Shioyama, Shizuo Komune