Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 113 , Number 10
October, 2010

Original article

Congenital Ossicular Malformation: A Study of 27 Ears

...790

Shigefumi Morioka, Hirofumi Sakaguchi, Masakatsu Taki, Misako Hyogo,
Toshihiro Suzuki, Yasuo Hisa

IgG4-related Mikulicz's Disease: A Report of 3 Cases

...798

Hiroto Nakada, Osamu Shibasaki, Masato Nakashima, Hiroyoshi Yoshinami,
Yasuhiro Kase

Dysphagia and Dysarthria Surgery for Advanced-age Myasthenia Gravis

...805

Hideto Saigusa, Satoshi Yamaguchi, Tsuyoshi Nakamura, Taro Komachi,
Ryuichiro Ozu, Osamu Kadosono, Takayuki Kokawa, Iichiro Aino,
Chiharu Matsuoka