The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 114 , Number 3
March, 2011

Original article

Clinical Analysis of Malignant Submandibular Tumor

...126

Kyoko Kitao, Akihiro Homma, Nobuhiko Oridate, Seigo Suzuki,
Fumiyuki Suzuki, Toshihiro Hara, Satoshi Kano, Takatsugu Mizumachi,
Shigenari Taki, Naoya Inamura, Satoshi Fukuda

A Case of Transient Auditory Agnosia and Schizophrenia

...133

Jin Kanzaki, Tatsuhiko Harada, Sho Kanzaki