Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 115 , Number 8
August, 2012

Original article

Statistical Analysis of 32 Patients with Nasopharyngeal Carcinoma

...773

Ryoichi Fujii, Yorihisa Imanishi, Toshiki Tomita, Koji Sakamoto, Seiji Shigetomi,
Noboru Habu, Kuninori Ootsuka, Yoichiro Sato, Hiroyuki Ozawa,
Taku Yamashita, Masato Fujii, Naoyuki Shigematsu, Kaoru Ogawa
Solitary Hyoid Bone Metastasis from Hepatocellular Carcinoma Treated
with Surgery

...783

Hiroyoshi Iguchi, Yukihiko Okabe, Masahiro Takayama, Tadashi Wada,
Kazutaka Hachiya, Naoki Matsushita, Hideo Yamane
Three Cases of Suspected Re-infection of Mumps Virus

...787

Akio Hatanaka, Tomoko Kamada, Keiji Honda, Akihisa Tazaki, Naomi Kishine,
Yoshiyuki Kawashima
Thiel's Method of Embalming and its Usefulness in Surgical Assessments

...791

Ryuhei Okada, Atsunobu Tsunoda, Naoko Momiyama, Naomi Kishine,
Ken Kitamura, Seiji Kishimoto, Keiichi Akita