Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 115 , Number 10
October, 2012

Original article

Problem and Assignment for Distinguishing the Usher Syndrome Type

...894

Satoshi Iwasaki, Hidekane Yoshimura, Norito Takeichi, Hiroaki Satou,
Kotaro Ishikawa, Kimitaka Kaga, Kozou Kumakawa, Kyoko Nagai,
Nobuhiko Furuya, Tetsuo Ikezono, Hiroshi Nakanishi, Yasu Naitou,
Kunihiro Fukushima, Tetsuya Tono, Takashi Kimitsuki, Shinya Nishio,
Yutaka Takumi, Shinich Usami
Nutritional Surveillance in Head and Neck Cancer Patients during Radiotherapy
-the Difference between Concurrent Chemoradiotherapy using High-dose
Cisplatin and Radiotherapy alone-

...902

Susumu Nakahara, Kunitoshi Yoshino, Takashi Fujii, Hirokazu Uemura,
Motoyuki Suzuki, Kinji Nishiyama, Hidenori Inohara
Surgery in the Lateral Area of the Cervicothoracic Border

...910

Keisuke Mizuta, Bunya Kuze, Nansei Yamada, Hisamitsu Hayashi,
Mitsuhiro Aoki, Yatsuji Ito
Treatment Experience of the Metastatic Renal Cell Carcinomas to the Head
and Neck Region in our Department

...917

Yasuaki Katsube, Kiyoaki Tsukahara, Kazuhiro Nakamura, Tarou Inagaki,
Masaaki Shimizu, Fumimasa Toyomura, Tomoyuki Yoshida