Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 116 , Number 3
March, 2013

Original article

Head and Neck Soft Tissue Sarcoma

...154

Takahiro Michiba, Yukinori Takenaka, Hironori Cho, Yoshifumi Yamamoto,
Tadashi Yoshii, Susumu Nakahara, Hidenori Inohara
A Case Report: A Repeated Cerebrospinal Fluid Otorrhea

...161

Yasuhiro Arai, Naoko Sakuma, Daisuke Sano, Masahiro Takahashi,
Hideki Matsuda, Ryo Ikoma, Sayaka Sakane, Kazutomo Niwa, Iemasa Cho,
Junichi Ishitoya
A case of a Large Neonatal Pharyngeal Teratoma

...165

Tomoaki Nakano, Nobuaki Kanemura, Tsunemasa Aiba, Hisao Amatsu,
Naomi Koshimo, Ayako Kinoshita, Go Uemura
A Modified Technique for Transsubmucosal Maxilloethmoid Sinus Surgery
through the Inferior Turbinate
-Transsubmucosal Sinus Surgery through the Inferior Turbinate-

...170

Yoshiaki Tsuta, Kiyotaka Murata