Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 118, Number 3
March, 2015

Original article

Laryngeal Papillomatosis: A Statistical Analysis of 60 Cases

...192

Takashi Kurita, Hirohito Umeno, Shun-ichi Chitose, Yoshihisa Ueda,
Ryouta Mihashi, Tadashi Nakashima
Aggravation after Diagnosis of Sudden Sensorineural Hearing Loss

...201

Ichiro Fukumoto, Toshimitsu Nemoto, Tomoko Tsukuda, Keiichi Koshizuka
Usefulness of Clinicobiological Data Obtained Prior to Cervical Lymph
Node Biopsy

...206

Taiji Kawasaki, Koichiro Wasano, Noriomi Suzuki, Sayuri Yamamoto,
Kaoru Ogawa
Chondroblastoma of the Temporal Bone Removed Using a Middle Cranial
Fossa Approach

...213

Kaoru Ishioka, Jin Kanzaki, Tatsuhiko Harada,Yoshihiro Takanashi,
Masamichi Shinonaga, Hajime Kitamura
A Case of Hereditary Medullary Thyroid Cancer (MEN2A/FMTC) Diagnosed at
the Time of Recurrence

...219

Keisuke Enomoto, Kotaro Shimizu, Masayuki Hirose, Haruka Miyabe,
Natsue Morizane, Yukinori Takenaka, Kohki Shimazu, Hiroaki Fushimi,
Atsuhiko Uno
A Case of Juvenile-Onset Laryngeal Papillomatosis Requiring Emergency
Airway Management

...224

Yoshihiro Akazawa, Aibi Akashi, Masatoshi Akutsu, Koushi Mikami,
Masahiko Fukasawa, Shigeru Kasugai, Miki Sakamoto, Izumi Koizuka