Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 118 , Number 7
July, 2015

Original article

Videofluoroscopic Examination of Swallowing Using the AsR Score
for Postoperative Swallowing Function in Oral Cancer Patients

...854

Motoyuki Suzuki, Takashi Fujii, Tadashi Yoshii, Shinji Otozai,
Kohta Kida, Toshimitsu Sugawa, Koji Kitamura, Ryo Kanamura,
Ryosuke Koike
A Retrospective Series of 77 Pediatric Patients with Vertigo
at a National Center for Child Health and Development

...860

Fumiyuki Goto, Noriomi Suzuki, Mariko Hara, Nana Tsuchihsahi,
Noriko Morimoto
Intratympanic Steroid Treatment for Severe Idiopathic
Sudden Sensorineural Hearing Loss

...867

Toshiro Kawano, Masaki Matsuura, Keiko Yuda, Akemi Matsushima,
Junichi Ishitoya, Yasunori Sakuma, Yukiko Yamashita, Ryo Ikoma,
Masahiro Takahashi, Nobuhiko Oridate
Solitary Fibrous Tumors of the Nasal and Paranasal Sinuses

...875

Kazuhiko Minami, Kiyomi Kuba, Satoko Matsumura, Takahiro Hayashi,
Mitsuhiko Nakahira, Masashi Sugasawa, Hiroshi Yamaguchi,
Natsuko Takayanagi
Submucosal Partial-turbinectomy (SPT) Preceding
an Endoscopic Sinus Surgery (ESS) Procedure

...882

Tomohisa Hirai, Noriyuki Fukushima, Nobuyuki Miyahara, Ayako Miyoshi,
Masahiko Ariki