Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 120, Number 11
November, 2017

Original article

Prognostic Factors in Patients with Nasopharyngeal Carcinoma

...1318

Kazufumi Obata, Hiroyuki Yonekawa, Yukiko Sato, Kazuyoshi Kawabata, Hiroki Mitani,
Hirofumi Fukushima, Tohru Sasaki, Wataru Shimbashi, Akira Seto, Aya Ebina,
Ryosuke Kamiyama,Ryuta Hidaka, Takahito Kondo, Jin Uezato, Masakatsu Hattori,
Tetsuo Himi
Endoscopic Endonasal Surgery for Pituitary Adenomas Using a Collaborative Multidisciplinary
Approach :a Clinical Analysis of 123 Surgeries

...1328

Hisao Amatsu, Tsunemasa Aiba, Tomoaki Nakano, Ayako Kinoshita, Gou Uemura,
Nobuaki Kanemura, Yuki Kouda, Chiaki Soejima, Yoshiyasu Iwai, Kenichi Ishibashi,
Makoto Kusuki, Koji Yamada, Tadashi Wada, Takashi Zushi, Naomi Koshimo
A case of NUT(Nuclear Protein in Testis)Midline Carcinoma of the Ethmoid Sinuses

...1337

Mioko Matsuo, Toshimitsu Nishijima, Kouji Koike