Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 121, Number 11
November, 2018

Original article

A Clinical Study of 9 Cases of Myoepithelial Carcinoma of the Head And Neck

...1366

Takahiro Hongo, Takafumi Nakano, Yoshinori Uchida, Fumihide Rikimaru,
Satoshi Toh, Yuichiro Higaki, Kenichi Taguchi, Muneyuki Masuda
Effectiveness of Endoscopic Optic Nerve Decompression Surgery
for Traumatic Optic Neuropathy with Optic Nerve Canal Fracture

...1373

Yuichi Ikari, Hiroyuki Ozawa, Keisuke Yoshihama, Shin Saito, NaNa Nakahara,
Fumihiro Ito, Yoshihiko Hiraga, Yoshihiro Watanabe, Mariko Sekimizu, Yoichiro Sato,
Toshiki Tomita, Yu Ohta, Dai Kamamoto, Masahiro Toda, Kaoru Ogawa
Otologic Manifestations in Patients with Takayasu Arteritis

...1381

Yurie Mori, Yoshiyuki Kawashima, Masatoki Takahashi, Taro Fujikawa,
Ayako Maruyama, Takamori Takeda, Yumiko Tateishi, Taku Ito,Takeshi Tsutsumi
A Case of Posterior Glottic Adhesion with Cricoarytenoid Joint Ankylosis

...1389

Mariko Kobayashi, Hiroyuki Enomoto, Taichi Yoshimura, Miyuko Yano,
Tatsu Kuwahara, Nobuhiko Oridate
Tracheostomy Using Extracorporeal Membrane Oxygenation in a Patient with Subglottic Stenosis

...1395

Masayuki Shirakura, Kenichi Watanabe, Hikaru Hashimoto, Youhei Honkura,
Eiichi Ishida, Kazuhiro Nomura, Yukio Katori