Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 123, Number 5
May, 2020

Original article

Factors Affecting Frontal Sinus Surgery Anterior to
the Ethmoid Bulla

...356

Yoshihiko Hiraga, Yasutomo Araki, Nobuyoshi Tsuzuki, Sosuke Sahara,
Yosuke Hashimoto, Taiji Kawasaki, Kaoru Ogawa
Low―intensity Cognitive Behavioral Therapy for Stuttering in Adults

...363

Shuta Tomisato, Yasuto Yada, Sae Shiraisi, Koichiro Wasano
A Child who Required Surgery to Control Hypernasality Following
Adenoidectomy

...371

Natsumi Takao, Hiroyuki Enomoto, Yuka Kitani, Yasuko Tanaka,
Maki Inoue, Shinji Kobayashi, Nobuhiko Oridate