Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 123, Number 6
June, 2020

Original article

The Survey in Clinical Practice of Sublingual Immunotherapy in Patients with
Japanese Cedar Pollinosis using Self―written Questionnaire from First Season
to Fourth Season

...469

Yusuke Kusano, Nobuo Ohta, Atsushi Yuta, Yukiko Ogawa, Fumi Shoji,
Toshiichi Awataguchi, Naohiro Suzuki, Toshihiko Chiba, Shiketsu Chin,
Chikashi Kusakari,Kousei Takeda, Junichi Kanbayashi, Nobuyuki Shiga,
Yusuke Otake, Yusuke Suzuki,Yoshihiro Shibahara, Seiichiro Nakabayashi,
Naoki Inamura, Hiroshi Osafune, Kota Wada,Seiji Kakehata, Yukio Katori,
Yoshitaka Okamoto
Development of Head Positions and a Nystagmus Recording System

...476

Tatsuaki Kuroda, Kazuhiro Kuroda
Work Style Reform of Head and Neck Surgeons in Japan

...482

Torahiko Nakashima, Seiichi Yoshimoto, Kazuto Matsuura
Epidemiological Survey of Allergic Rhinitis in Japan 2019

...485

Atsushi Matsubara, Masafumi Sakashita, Minoru Gotoh, Kayoko Kawashima,
Tomokazu Matsuoka,Satoru Kondo, Takechiyo Yamada, Sachio Takeno,
Kazuhiko Takeuchi, Mitsuyoshi Urashima,Shigeharu Fujieda, Kimihiro Okubo