Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 124, Number 5
May, 2021

Original article

Practical Study of Immunotherapy in Patients with Japanese Cedar Pollinosis
Using a Questionnaire. Comparison between Sublingual Immunotherapy and
Subcutaneous Immunotherapy in the Third Season

...748

Naoya Noguchi, Nobuo Ohta, Atsushi Yuta, Yukiko Ogawa, Yusuke Kusano,
Fumi Shoji, Shiori Kitaya, Naohiro Suzuki, Chikashi Kusakari, Kunitsugu Tabata,
Eikan Kaku, Naohiro Okitsu, Jun Hasegawa, Yoshihiro Shibahara,
Seiichiro Nakabayashi, Naoki Inamura, Yoshiyuki Ohi, Yoshitaka Takanashi,
Jun Suzuki, Mitsuru Sugawara, Kazuhiro Nomura, Yukio Katori, Yoshitaka Okamoto
Tympanoplasty for Adhesive Otitis Media

...756

Takumi Okuda, Keiji Matsuda, Takahiro Nakashima, Takashi Goto, Akira Ganaha,
Tetsuya Tono
Simplified Gustatory Test Using the Taste Disk® Kit

...763

Kohei Nishida, Masayoshi Kobayashi, Kazuhiko Takeuchi
Usefulness of a Fluorescence Detection System for Intraoperative Identification
of Parathyroid Adenoma

...770

Takuya Asai, Toshihiko Iwahashi, Kana Nobuhara, Aya Kamakura, Kenji Mitani
An Case of Carcinoma of the External Auditory Canal Treated
by Super―selective Intra―arterial Chemotherapy after Neck Dissection

...778

Yukinori Tsuruta, Yoichiro Tomiyama, Hidenori Tanaka, Yuya Ueno,
Satoru Uetsuka, Kazuo Oshima, Suetaka Nishiike
National Survey of Surgical Duration for Neck Dissection with or without Resection
of Primary Head and Neck Cancers

...783

Shigeru Hirano, Takahiro Asakage, Nobuhiro Hanai, Hidenori Inohara