Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 124, Number 6
June, 2021

Original article

Surgical Strategy for Delayed―Onset Frontal Sinusitis After Craniotomy

...876

Tomohisa Hirai, Noriyuki Fukushima, Keishin Go, Takehiro Sera,
Rikuto Fujita, Shu Ito, Shin Masuda
Effect of Treatment with Dupilumab for Eosinophilic Chronic Rhinosinusitis

...884

Toshiyuki Matsuyama, Hideyuki Takahashi, Hiroe Tada, Yurino Nagata,
Kazuaki Chikamatsu
Questionnaire―Based Survey of the Daily―life Impact of Ear Symptoms
in Patients with Inflammatory Bowel Disease

...890

Hiroko Ichihara, Taro Fujikawa, Taku Ito, Yoshiyuki Kawashima,
Katsura Yamamoto, Natsuko Kurata, Keiji Honda, Hiroki Watanabe,
Tomoki Ooka, Takeshi Tsutsumi
A Case of Aseptic Temporomandibular Joint Abscess Associated with Inflammatory
Bowel Disease

...897

Yukiko Asako, Shunsuke Miyamoto, Naoya Fujikawa, Shogo Furuki,
Taku Yamashita
A Case of Nasopalatine Duct Cyst, Which Caused Gingiva Numbness
of Incision Lesion after Endoscopic Marsupialization

...903

Yuichiro Ohtsuka, Minako Hisamitsu, Toshimitsu Nemoto, Hiroyuki Matsuyama,
Natsuko Horiuchi,Ichiro Fukumoto, Kazuki, Yamazaki, Shuji Yonekura,
Toyoyuki Hanazawa