Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
MENU

Journal

Volume 125, Number 2
February, 2022

Original article

Safety of Endoscopic Surgery without Preoperative Embolization for Organized Hematoma
of the Maxillary Sinus

...143

Takaaki Sato, Yosuke Ariizumi, Akihisa Tasaki, Kazuchika Ono, Hiroaki Kawabe,
Ryosuke Takahashi, Yumiko Tateishi, Takahiro Asakage
Cochlear Implantation in the Elderly : Safety and Hearing Outcomes

...151

Yoshiyuki Kawashima, Taku Ito, Taro Fujikawa, Mitsutaka Sawada, Ken Yagihashi,
Takamori Takeda, Hiroki Watanabe, Tomoki Ooka, Natsuko Kurata, Ayako Nishio,
Katsura Yamamoto, Keiji Honda, Masatoki Takahashi, Takeshi Tsutsumi
Questionnaire Survey of Nebulizer Therapy for Managing Rhinosinusitis
During the COVID-19 Pandemic

...159

Yukiyoshi Hyo, Yuichi Kurono, Takeshi Shimizu, Kazuhiko Takeuchi,
Hiroyuki Morishita, Junko Takahata, Sachio Takeno, Kazuhiro Hashiguchi,
Kojiro Hirano, Shigehito Mori, Motofumi Ohki, Yuji Yoshiyama, Hiroshi Takano,
Yasuaki Harabuchi
Two Cases of Mycoplasma pneumoniae Pneumonia in Children Secondary
to Acute Epipharyngitis

...167

Michio Tomiyama
Superficial Siderosis with Bilateral Vestibulopathy

...173

Akihisa Tanaka, Tomoyuki Shiozaki, Tadashi Kitahara