Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
English

Practical Guidelines

Summary of Japanese clinical practice guidelines for head and neck cancer - 2022 update edited by the Japan society for head and neck cancer

Akihiro Homma, Mizuo Ando, Nobuhiro Hanai, Hiroyuki Harada, Yoshitaka Honma, Tomonori Kanda, Satoshi Kano, Daisuke Kawakita, Naomi Kiyota, Yoshiyuki Kizawa, Masahiro Nakagawa, Takenori Ogawa, Hirotaka Shinomiya, Takeshi Shinozaki, Motoyuki Suzuki, Tetsuya Tsuji, Koichi Yasuda, Sadamoto Zenda, Takeshi Kodaira, Tadaaki Kirita, Ken-ichi Nibu

Diagnostic and therapeutic strategies for vestibular neuritis of the Japan society for equilibrium research

Makoto Hashimoto, Izumi Koizuka, Hiroshi Yamashita, Mamoru Suzuki, Koichi Omori, Hideki Origasa, Noriaki Takeda, Hideo Shojaku, on behalf of Committee for Clinical Practice Guidelines of Japan Society for Equilibrium Research

Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of otitis media with effusion (OME) in children in Japan -2022 update

Hiroshi Hidaka, Makoto Ito, Ryoukichi Ikeda, Yosuke Kamide, Haruo Kuroki, Atsuko Nakano, Haruo Yoshida, Haruo Takahashi, Yukiko Iino, Yasuaki Harabuchi, Hitome Kobayashi

Diagnostic and therapeutic strategies for Meniere's disease of the Japan Society for Equilibrium Research

Shinichi Iwasaki, Hideo Shojaku, Toshihisa Murofushi, Toru Seo, Tadashi Kitahara, Hideki Origasa, Yukio Watanabe, Mamoru Suzuki, Noriaki Takeda, Committee for Clinical Practice Guidelines of Japan Society for Equilibrium Research

Clinical characteristics, the diagnostic criteria and management recommendation of otitis media with antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitis (OMAAV) proposed by Japan Otological Society

Yasuaki Harabuchi, Kan Kishibe, Kaori Tateyama, Yuka Morita, Naohiro Yoshida, Masahiro Okada, Yasuomi Kunimoto, Takeshi Watanabe, Akira Inagaki, Tadao Yoshida, Mitsuyoshi Imaizumi, Takeshi Nakamura, Takeshi Matsunobu, Shigeto Kobayashi, Yukiko Iino, Shingo Murakami, Haruo Takahashi, Tetsuya Tono

Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of acute otitis media in children—2018 update

Tatsuya Hayashi, Ken Kitamura, Sho Hashimoto, Muneki Hotomi, Hiromi Kojima, Fumiyo Kudo, Yumiko Maruyama, Shoichi Sawada, Hidenobu Taiji, Goro Takahashi, Haruo Takahashi, Yoshifumi Uno, Hisakazu Yano

Consensus guidance of nebulizer therapy for acute rhinosinusitis

Motofumi Ohki, Yukiyoshi Hyo, Yuji Yoshiyama, Hiroshi Takano, Junko Takahata, Motohiko Suzuki, Sachio Takeno, Toshio Ogoshi, Kenji Suzuki, Kazuhiko Takeuchi, Kensei Naito, Shinichi Haruna, Toshiyuki Fujisawa, Sota Yamaguchi, Muneki Hotomi, Hideyuki Kawauchi, Yuichi Kurono

A summary of the clinical practice guideline for the diagnosis and management of voice disorders, 2018 in Japan

Hirohito Umeno, Masamitsu Hyodo, Tomoyuki Haji, Hirotaka Hara, Mitsuyoshi Imaizumi, Miyoko Ishige, Masanobu Kumada, Kiyoshi Makiyama, Noriko Nishizawa, Koichiro Saito, Osamu Shiromoto, Atsushi Suehiro, Goro Takahashi, Ichiro Tateya, Koichi Tsunoda, Akihiro Shiotani, Koichi Omori

Clinical practice guidelines for diagnosis and treatment of chronic tinnitus in Japan

Kaoru Ogawa, Hiroaki Sato, Mariko Takahashi, Tetsuro Wada, Yasushi Naito, Tetsuaki Kawase, Shingo Murakami, Akira Hara, Sho Kanzaki

Clinical practice guidelines for the management of olfactory dysfunction — Secondary publication

Takaki Miwa, Katsuhisa Ikeda, Takuya Ishibashi, Masayoshi Kobayashi, Kenji Kondo, Yoshinori Matsuwaki, Takao Ogawa, Hideaki Shiga, Motohiko Suzuki, Kenzo Tsuzuki, Atsuko Furuta, Yoshiharu Motoo, Shigeharu Fujieda, Yuichi Kurono

Diagnostic criteria for patulous eustachian tube: A proposal by the Japan Otological Society

Toshimitsu Kobayashi, Masahiro Morita, Satoshi Yoshioka, Kunihiro Mizuta, Shigeto Ohta, Toshiaki Kikuchi, Tatsuya Hayashi, Akihiro Kaneko, Nobumasa Yamaguchi, Sho Hashimoto, Hiromi Kojima, Shingo Murakami, Haruo Takahashi

Japanese clinical practice guideline for head and neck cancer

Ken-ichi Nibu, Ryuichi Hayashi, Takahiro Asakage, Hiroya Ojiri , Yoshihiro Kimata, Takeshi Kodaira, Toshitaka Nagao, Torahiko Nakashima, Takashi Fujii, Hirofumi Fujii , Akihiro Homma, Kazuto Matsuura, Nobuya Monden, Takeshi Beppu, Nobuhiro Hanai, Tadaaki Kirita, Yuzuru Kamei, Naoki Otsuki, Naomi Kiyota, Sadamoto Zenda, Ken Omura, Koichi Omori, Tetsuo Akimoto, Kazuyoshi Kawabata, Seiji Kishimoto, Hiroya Kitano, Iwai Tohnai, Takashi Nakatsuka

Staging and classification criteria for middle ear cholesteatoma proposed by the Japan Otological Society

Tetsuya Tono, Masafumi Sakagami Hiromi Kojima, Yutaka Yamamoto, Keiji Matsuda, Manabu Komori, Naohito Hato, Yuka Morita, Sho Hashimoto

Classification, diagnostic criteria and management of benign paroxysmal positional vertigo

Takao Imai, Noriaki Takeda, Tetsuo Ikezono, Kohichiro Shigeno, Masatsugu Asai, Yukio Watanabe, Mamoru Suzuki on behalf of Committee for Standards in Diagnosis of Japan Society for Equilibrium Research

Guidelines for the evaluation of hearing aid fitting (2010)

Kazuoki Kodera, Hiroshi Hosoi, Makito Okamoto, Toshiki Manabe, Yukihiko Kanda, Kimio Shiraishi, Tomoko Sugiuchi, Keiko Suzuki, Hikaru Tauchi, Tadashi Nishimura, Toshimasa Matsuhira, Kotaro Ishikawa

Guiding principles of sublingual immunotherapy for allergic rhinitis in Japanese patients

Keisuke Masuyama, Minoru Goto, Sachio Takeno, Nobuo Ohta, Mitsuhiro Okano, Atsushi Kamijo, Motohiko Suzuki, Tetsuya Terada, Daiju Sakurai, Shigetoshi Horiguchi, Kohei Honda, Shoji Matsune, Takechiyo Yamada, Masafumi Sakashita, Atsushi Yuta, Takashi Fuchiwaki, Ikuyo Miyanohara, Takeo Nakayama, Yoshitaka Okamoto, Shigeharu Fujieda

Practical guideline for management of acute rhinosinusitis in Japan

Noboru Yamanaka, Yukiko Iino, Yoshifumi Uno, Fumiyo Kudo, Yuichi Kurono, Harumi Suzaki, Shinichi Haruna, Muneki Hotomi, Shigetoshi Horiguchi, Yuichi Mashima, Shigenori Matsubara, Takeo Nakayama, Katsuhiro Hirakawa, Yoshitaka Okamoto on behalf of Drafting Committee for Acute Rhinosinusitis Management Guideline, the Japanese Rhinologic Society

Examination, diagnosis and classification for Japanese allergic rhinitis: Japanese guideline

Shigeharu Fujieda, Yuichi Kurono, Kimihiro Okubo, Keiichi Ichimura, Tadao Enomoto, Hideyuki Kawauchi, Keisuke Masuyama, Minoru Goto, Harumi Suzaki, Yoshitaka Okamoto, Hiroshi Takenaka

Last update: September 28, 2023
To Top of Page