Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inc

Japanese
English

Board of directors

Chairman Shingo Murakami
Cochairmen Koichi Omori, Kenichi Nibu
Directors Takahiro Asakage, Akihiro Homma, Arata Horii, Masamitsu Hyodo, Tetsuo Ikezono, Seiji Kakehata, Yukio Katori, Yoshiaki Kawasaki, Hitome Kobayashi, Hiromi Kojima, Noriko Morimoto, Kenichiro Nogami, Akihiro Shiotani, Michihiko Sone, Tatsuya Yamasoba, Tomokazu Yoshizaki
Auditors Kuninori Myokai, Yoshitaka Okamoto, Sugata Takahashi
Secretaries Manabu Komori, Kiyoaki Tsukahara
Last update: November 15, 2022
To Top of Page